ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอรับเงินคืน โครงการปืนสั้นเพื่อสวัสดิการ ทบ.

โครงการออมเงินสุขใจวัยเกษียณ

โครงการฝากเงิน อทบ.สมทบพิเศษ (โครงการ2)

สวัสดิการสาร

ประจำเดือน : กรกฏาคม 2563

ดาวน์โหลด

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ กองการออมทรัพย์

ที่ตั้ง

กองการออมทรัพย์ ชั้น 2-3

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก

1139 ถนนเทอดดำริห์

แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 10300

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30

การจัดส่งเอกสาร

กรุณาจ่าหน้าซองถึง แผนกที่ต้องการติดต่อ  พร้อม ยศ ชื่อ สกุล หน่วย ของกำลังพลให้อ่านได้ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการแจกจ่ายเอกสาร