ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนหลักเกณฑ์การฝากเงิน อทบ.ปี 2565

อนุมัติแนวทางช่วยเหลือกำลังพลจาก
โควิด-19 ระลอก 3

กู้เงิน อทบ.บำบัดทุกข์เกินวงเงินฝาก 2 เท่า แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

สำหรับกำลังพล ทบ. ที่ประสบปัญหากับภัยธรรมชาติต่าง ๆ และโควิด-19

รายงานตั้งฐานข้อมูลการหักเงิน อทบ.ฝาก และฝากสมทบประจำปี 2565

ใบนำฝากเงิน อทบ.ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

7 ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโควิด 19

การไถ่ถอนโฉนดที่ดิน หรือ ขอคัดสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน อทบ.

ประชาสัมพันธ์
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปี 2563

ห้ามใช้การโอนเงินผ่านตู้ ATM

โอนเงินปิดบัญชีเงินกู้ อทบ.
ผ่านธนาคารกรุงไทย

วิธีการชำระเงิน "กู้รายเดียว"

สวัสดิการสาร

ประจำเดือน : กันยายน 2564

อ่านสวัสดิการสาร ดาวน์โหลด

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ กองการออมทรัพย์

ที่ตั้ง

กองการออมทรัพย์ ชั้น 2-3

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก

1139 ถนนเทอดดำริห์

แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 10300

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30

การจัดส่งเอกสาร

กรุณาจ่าหน้าซองถึง แผนกที่ต้องการติดต่อ  พร้อม ยศ ชื่อ สกุล หน่วย ของกำลังพลให้อ่านได้ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการแจกจ่ายเอกสาร