ข่าวประชาสัมพันธ์

การรตรวจสอบสถานะการถอนเงิน อทบ.ฝาก จนท.สวัสดิการ

การตรวจสอบสถานะการถอนเงิน อทบ.

วิธีการชำระเงิน "กู้รายเดียว"

การไถ่ถอนโฉนดที่ดิน หรือ ขอคัดสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน อทบ.

ประชาสัมพันธ์
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปี 2563

สำหรับกำลังพลที่ประสบปัญหาอุทกภัย

สวัสดิการสาร

ประจำเดือน : กันยายน 2563

ดาวน์โหลด

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ กองการออมทรัพย์

ที่ตั้ง

กองการออมทรัพย์ ชั้น 2-3

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก

1139 ถนนเทอดดำริ

แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 10300

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30

การจัดส่งเอกสาร

กรุณาจ่าหน้าซองถึง แผนกที่ต้องการติดต่อ  พร้อม ยศ ชื่อ สกุล หน่วย ของกำลังพลให้อ่านได้ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการแจกจ่ายเอกสาร