ข่าวประชาสัมพันธ์

แอปพลิเคชัน "ออมทรัพย์" พร้อมดาวน์โหลดแล้ววันนี้

เบอร์ติดต่อและไอดีไลน์ กองการออมทรัพย์ สก.ทบ.

แบบสอบถามสำรวจความรู้ ความเข้าใจ และความต้องการออมเงินของกำลังพล ทบ.

ประกาศเชิญชวนผู้เสนอราคา
การจำหน่ายหนี้ค้างนาน
กิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกค้างนาน

การตรวจสอบสถานภาพเงิน อทบ.

โครงการบ้านธนารักษ์

สำหรับกำลังพล ทบ. ที่ประสบปัญหากับภัยธรรมชาติต่าง ๆ และโควิด-19

ปรับปรุงการกู้เงิน อทบ.บำบัดทุกข์เกินวงเงินฝาก

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนหลักเกณฑ์การฝากเงิน อทบ.ปี 2565

กู้เงิน อทบ.บำบัดทุกข์เกินวงเงินฝาก 2 เท่า แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

ใบนำฝากเงิน อทบ.ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

การไถ่ถอนโฉนดที่ดิน หรือ ขอคัดสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน อทบ.

ห้ามใช้การโอนเงินผ่านตู้ ATM

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ กองการออมทรัพย์

ที่ตั้ง

กองการออมทรัพย์ ชั้น 2-3

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก

1139 ถนนเทอดดำริห์

แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 10300

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30

การจัดส่งเอกสาร

กรุณาจ่าหน้าซองถึง แผนกที่ต้องการติดต่อ  พร้อม ยศ ชื่อ สกุล หน่วย ของกำลังพลให้อ่านได้ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการแจกจ่ายเอกสาร