ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กอท.สก.ทบ.


พ.อ.สมสกุล วิจิตรภาพ ส่งมองหน้าที่ ผอ.กอท.สก.ทบ.ให้กับ
พ.อ.พศิณ อิ่มรส ผอ.กอท.สก.ทบ. ท่านใหม่
เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2562 ณ กรมสวัสดิการทหารบก

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กอท.สก.ทบ.


พ.อ.สมสกุล วิจิตรภาพ ส่งมองหน้าที่ ผอ.กอท.สก.ทบ.ให้กับ
พ.อ.พศิณ อิ่มรส ผอ.กอท.สก.ทบ. ท่านใหม่
เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2562 ณ กรมสวัสดิการทหารบก

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กอท.สก.ทบ.


พ.อ.สมสกุล วิจิตรภาพ ส่งมองหน้าที่ ผอ.กอท.สก.ทบ.ให้กับ
พ.อ.พศิณ อิ่มรส ผอ.กอท.สก.ทบ. ท่านใหม่
เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2562 ณ กรมสวัสดิการทหารบก
 
 

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

 
 

หลักเกณฑ์การกู้เงิน อทบ.