แบบฟอร์ม อทบ.

แบบฟอร์ม อทบ.ทุกประเภท และเอกสารประกอบการทำเรื่อง อทบ. ควร ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารก่อน ทำการพิมพ์ข้อมูล

"วิธีการ ดาวน์โหลด" คลิกขวาที่ ดาวน์โหลด แล้วเลือก บันทึกเป็น...(Save As...) แล้วเลือกที่จัดเก็บไฟล์ข้อมูล เมื่อทำการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้ว ให้เปิด ไฟล์แล้วจึงทำการพิมพ์ข้อมูล"

การจำหน่ายหนี้ค้างนาน ในการแปลงหนี้ใหม่
โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้