คำนวณยอดเงิน อทบ.

 

อทบ.บำบัดทุกข์

 • ดอกเบี้ยเงินกู้ อทบ. ร้อยละ 5.2 ต่อปี (เริ่ม ม.ค. 65)
 • วงเงินกู้ ให้กู้ได้โดยถือจำนวนเงิน อทบ. ฝาก เป็นเกณฑ์
 • กู้ในวงเงินเกินกว่าเงิน อทบ.ฝาก ที่มีอยู่ไม่เกิน 30,000 บาท
  โดยให้ข้าราชการสังกัดเดียวกันกับผู้กู้ 1 นาย เป็นผู้ค้ําประกัน
 • กู้ในวงเงินเกินกว่าเงิน อทบ.ฝาก ที่มีอยู่ไม่เกิน 100,000 บาท
  โดยให้ข้าราชการสังกัดเดียวกันกับผู้กู้ 2 นาย เป็นผู้ค้ําประกัน (อายุไม่เกิน 55 ปี)
 • กําลังพลที่มีเงิน อทบ.ฝาก ตั้งแต่ 101,000 บาทขึ้นไป
  สามารถเลือกขอกู้เงินได้ถึง 2 เท่าของยอดเงินฝาก อทบ.(ไม่เกิน 500,000 บาท) ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
  • ผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี และต้องผ่อนชําระให้เสร็จสิ้นก่อนครบอายุ 59 ปี
  • ผู้ค้ําประกันรับราชการไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นสมาชิก อทบ. รับราชการในหน่วยเดียวกัน 2 นาย
  • เงินเดือนผู้ค้ําประกันรับสุทธิไม่ต่ํากว่า 3,000 บาท
  • สามารถผ่อนชําระได้ถึง 10 ปี (120 งวด)
 • ผู้กู้ต้องมีเงินได้คงเหลือหลังจากหักเงินผ่อนชําระรายเดือนเหลือไม่น้อยกว่า 3,000 บาท
 • ปรับแก้ไขอํานาจลงนามอนุมัติในสัญญาเงินกู้ จากเดิม ผู้บังคับหน่วยตั้งแต่ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
  แก้ไขเป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก