ตรวจสอบการโอนเงิน อทบ. ตามวันที่ สก.ทบ.

โอนเงิน คลิกไฟล์ PDF ตามวันที่โอน
ข้อมูลจะแสดงรายการโอนเงิน อทบ.ทุกประเภท เป็นรายบุคคล

ข้อมูลจะแสดงเฉพาะในเดือน "ปัจจุบัน และก่อนหน้าหนึ่งเดือนเท่านั้น"

หากไม่มีโปรแกรม เปิดไฟล์ PDF โหลดที่นี่ Adobe Reader

เดือน : มีนาคม 61

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 21        
โอนเงิน ณ วันที่ 20        
โอนเงิน ณ วันที่ 12    
โอนเงิน ณ วันที่ 8        
โอนเงิน ณ วันที่ 6    
โอนเงิน ณ วันที่ 5    
โอนเงิน ณ วันที่ 2        


เดือน : กุมภาพันธ์ 61

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 23      
โอนเงิน ณ วันที่ 22      
โอนเงิน ณ วันที่ 19        
โอนเงิน ณ วันที่ 14    
โอนเงิน ณ วันที่ 13        
โอนเงิน ณ วันที่ 8        
โอนเงิน ณ วันที่ 6  
โอนเงิน ณ วันที่ 2