ตรวจสอบการโอนเงิน อทบ. ตามวันที่ สก.ทบ.

โอนเงิน คลิกไฟล์ PDF ตามวันที่โอน
ข้อมูลจะแสดงรายการโอนเงิน อทบ.ทุกประเภท เป็นรายบุคคล

ข้อมูลจะแสดงเฉพาะในเดือน "ปัจจุบัน และก่อนหน้าหนึ่งเดือนเท่านั้น"

หากไม่มีโปรแกรม เปิดไฟล์ PDF โหลดที่นี่ Adobe Reader

เดือน : พฤศจิกายน 61

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 14        
โอนเงิน ณ วันที่ 12        
โอนเงิน ณ วันที่ 8    
โอนเงิน ณ วันที่ 7    
โอนเงิน ณ วันที่ 5        
โอนเงิน ณ วันที่ 2    
โอนเงิน ณ วันที่ 1    


เดือน : ตุลาคม 61

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 30    
โอนเงิน ณ วันที่ 29    
โอนเงิน ณ วันที่ 25    
โอนเงิน ณ วันที่ 24    
โอนเงิน ณ วันที่ 19        
โอนเงิน ณ วันที่ 17    
โอนเงิน ณ วันที่ 16    
โอนเงิน ณ วันที่ 11    
โอนเงิน ณ วันที่ 9    
โอนเงิน ณ วันที่ 8        
โอนเงิน ณ วันที่ 5      
โอนเงิน ณ วันที่ 3    
โอนเงิน ณ วันที่ 2