ตรวจสอบการโอนเงิน อทบ. ตามวันที่ สก.ทบ.

โอนเงิน คลิกไฟล์ PDF ตามวันที่โอน
ข้อมูลจะแสดงรายการโอนเงิน อทบ.ทุกประเภท เป็นรายบุคคล

ข้อมูลจะแสดงเฉพาะในเดือน "ปัจจุบัน และก่อนหน้าหนึ่งเดือนเท่านั้น"

หากไม่มีโปรแกรม เปิดไฟล์ PDF โหลดที่นี่ Adobe Reader

เดือน : เมษายน 61

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 23        
โอนเงิน ณ วันที่ 19    
โอนเงิน ณ วันที่ 18    
โอนเงิน ณ วันที่ 17    
โอนเงิน ณ วันที่ 10    
โอนเงิน ณ วันที่ 9    
โอนเงิน ณ วันที่ 5        
โอนเงิน ณ วันที่ 3    


เดือน : มีนาคม 61

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 29        
โอนเงิน ณ วันที่ 27        
โอนเงิน ณ วันที่ 23    
โอนเงิน ณ วันที่ 21        
โอนเงิน ณ วันที่ 20        
โอนเงิน ณ วันที่ 12    
โอนเงิน ณ วันที่ 8        
โอนเงิน ณ วันที่ 6    
โอนเงิน ณ วันที่ 5    
โอนเงิน ณ วันที่ 2