ตรวจสอบการโอนเงิน อทบ. ตามวันที่ สก.ทบ.

โอนเงิน คลิกไฟล์ PDF ตามวันที่โอน
ข้อมูลจะแสดงรายการโอนเงิน อทบ.ทุกประเภท เป็นรายบุคคล

ข้อมูลจะแสดงเฉพาะในเดือน "ปัจจุบัน และก่อนหน้าหนึ่งเดือนเท่านั้น"

หากไม่มีโปรแกรม เปิดไฟล์ PDF โหลดที่นี่ Adobe Reader

เดือน : กุมภาพันธ์ 61

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 19        
โอนเงิน ณ วันที่ 14    
โอนเงิน ณ วันที่ 13        
โอนเงิน ณ วันที่ 8        
โอนเงิน ณ วันที่ 6  
โอนเงิน ณ วันที่ 2        


เดือน : มกราคม 61

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 31        
โอนเงิน ณ วันที่ 26        
โอนเงิน ณ วันที่ 24        
โอนเงิน ณ วันที่ 22        
โอนเงิน ณ วันที่ 17    
โอนเงิน ณ วันที่ 15        
โอนเงิน ณ วันที่ 11        
โอนเงิน ณ วันที่ 9    
โอนเงิน ณ วันที่ 8