ตรวจสอบการโอนเงิน อทบ. ตามวันที่ สก.ทบ.

โอนเงิน คลิกไฟล์ PDF ตามวันที่โอน
ข้อมูลจะแสดงรายการโอนเงิน อทบ.ทุกประเภท เป็นรายบุคคล

ข้อมูลจะแสดงเฉพาะในเดือน "ปัจจุบัน และก่อนหน้าหนึ่งเดือนเท่านั้น"

หากไม่มีโปรแกรม เปิดไฟล์ PDF โหลดที่นี่ Adobe Reader

เดือน : กุมภาพันธ์ 62

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 18        
โอนเงิน ณ วันที่ 15    
โอนเงิน ณ วันที่ 14    
โอนเงิน ณ วันที่ 12    
โอนเงิน ณ วันที่ 11    
โอนเงิน ณ วันที่ 8      
โอนเงิน ณ วันที่ 6        
โอนเงิน ณ วันที่ 5    
โอนเงิน ณ วันที่ 4  
โอนเงิน ณ วันที่ 1    


เดือน : มกราคม 62

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 31    
โอนเงิน ณ วันที่ 29        
โอนเงิน ณ วันที่ 24        
โอนเงิน ณ วันที่ 23    
โอนเงิน ณ วันที่ 22        
โอนเงิน ณ วันที่ 17    
โอนเงิน ณ วันที่ 16    
โอนเงิน ณ วันที่ 14      
โอนเงิน ณ วันที่ 10        
โอนเงิน ณ วันที่ 9    
โอนเงิน ณ วันที่ 8    
โอนเงิน ณ วันที่ 4