ตรวจสอบการโอนเงิน อทบ. ตามวันที่ สก.ทบ.

โอนเงิน คลิกไฟล์ PDF ตามวันที่โอน
ข้อมูลจะแสดงรายการโอนเงิน อทบ.ทุกประเภท เป็นรายบุคคล

ข้อมูลจะแสดงเฉพาะในเดือน "ปัจจุบัน และก่อนหน้าหนึ่งเดือนเท่านั้น"

หากไม่มีโปรแกรม เปิดไฟล์ PDF โหลดที่นี่ Adobe Reader

เดือน : พฤษภาคม 62

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 15    
โอนเงิน ณ วันที่ 14    
โอนเงิน ณ วันที่ 8        
โอนเงิน ณ วันที่ 7    
โอนเงิน ณ วันที่ 2    
โอนเงิน ณ วันที่ 1    


เดือน : เมษายน 62

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 30    
โอนเงิน ณ วันที่ 29        
โอนเงิน ณ วันที่ 25    
โอนเงิน ณ วันที่ 23    
โอนเงิน ณ วันที่ 22    
โอนเงิน ณ วันที่ 17    
โอนเงิน ณ วันที่ 10    
โอนเงิน ณ วันที่ 9    
โอนเงิน ณ วันที่ 4    
โอนเงิน ณ วันที่ 3    
โอนเงิน ณ วันที่ 1