ตรวจสอบการโอนเงิน อทบ. ตามวันที่ สก.ทบ.

โอนเงิน คลิกไฟล์ PDF ตามวันที่โอน
ข้อมูลจะแสดงรายการโอนเงิน อทบ.ทุกประเภท เป็นรายบุคคล

ข้อมูลจะแสดงเฉพาะในเดือน "ปัจจุบัน และก่อนหน้าหนึ่งเดือนเท่านั้น"

หากไม่มีโปรแกรม เปิดไฟล์ PDF โหลดที่นี่ Adobe Reader

เดือน : มิถุนายน 61

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 19        
โอนเงิน ณ วันที่ 15        
โอนเงิน ณ วันที่ 12        
โอนเงิน ณ วันที่ 8        
โอนเงิน ณ วันที่ 6        
โอนเงิน ณ วันที่ 4    


เดือน : พฤษภาคม 61

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 31    
โอนเงิน ณ วันที่ 30    
โอนเงิน ณ วันที่ 25        
โอนเงิน ณ วันที่ 23        
โอนเงิน ณ วันที่ 21    
โอนเงิน ณ วันที่ 17        
โอนเงิน ณ วันที่ 16        
โอนเงิน ณ วันที่ 9    
โอนเงิน ณ วันที่ 8        
โอนเงิน ณ วันที่ 3