ตรวจสอบการโอนเงิน อทบ. ตามวันที่ สก.ทบ.

โอนเงิน คลิกไฟล์ PDF ตามวันที่โอน
ข้อมูลจะแสดงรายการโอนเงิน อทบ.ทุกประเภท เป็นรายบุคคล

ข้อมูลจะแสดงเฉพาะในเดือน "ปัจจุบัน และก่อนหน้าหนึ่งเดือนเท่านั้น"

หากไม่มีโปรแกรม เปิดไฟล์ PDF โหลดที่นี่ Adobe Reader

เดือน : ตุลาคม 61

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 19        
โอนเงิน ณ วันที่ 17    
โอนเงิน ณ วันที่ 16    
โอนเงิน ณ วันที่ 11    
โอนเงิน ณ วันที่ 9    
โอนเงิน ณ วันที่ 8        
โอนเงิน ณ วันที่ 5      
โอนเงิน ณ วันที่ 3    
โอนเงิน ณ วันที่ 2        


เดือน : กันยายน 61

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 27        
โอนเงิน ณ วันที่ 21        
โอนเงิน ณ วันที่ 20        
โอนเงิน ณ วันที่ 18        
โอนเงิน ณ วันที่ 13        
โอนเงิน ณ วันที่ 10        
โอนเงิน ณ วันที่ 7        
โอนเงิน ณ วันที่ 4    
โอนเงิน ณ วันที่ 3