ตรวจสอบการโอนเงิน อทบ. ตามวันที่ สก.ทบ.

โอนเงิน คลิกไฟล์ PDF ตามวันที่โอน
ข้อมูลจะแสดงรายการโอนเงิน อทบ.ทุกประเภท เป็นรายบุคคล

ข้อมูลจะแสดงเฉพาะในเดือน "ปัจจุบัน และก่อนหน้าหนึ่งเดือนเท่านั้น"

หากไม่มีโปรแกรม เปิดไฟล์ PDF โหลดที่นี่ Adobe Reader

เดือน : มกราคม 61

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 17    
โอนเงิน ณ วันที่ 15        
โอนเงิน ณ วันที่ 11        
โอนเงิน ณ วันที่ 9    
โอนเงิน ณ วันที่ 8        


เดือน : ธันวาคม 60

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 28        
โอนเงิน ณ วันที่ 25        
โอนเงิน ณ วันที่ 20    
โอนเงิน ณ วันที่ 19        
โอนเงิน ณ วันที่ 15    
โอนเงิน ณ วันที่ 14      
โอนเงิน ณ วันที่ 12        
โอนเงิน ณ วันที่ 7    
โอนเงิน ณ วันที่ 6  
โอนเงิน ณ วันที่ 4    
โอนเงิน ณ วันที่ 1