ตรวจสอบการโอนเงิน อทบ. ตามวันที่ สก.ทบ.

โอนเงิน คลิกไฟล์ PDF ตามวันที่โอน
ข้อมูลจะแสดงรายการโอนเงิน อทบ.ทุกประเภท เป็นรายบุคคล

ข้อมูลจะแสดงเฉพาะในเดือน "ปัจจุบัน และก่อนหน้าหนึ่งเดือนเท่านั้น"

หากไม่มีโปรแกรม เปิดไฟล์ PDF โหลดที่นี่ Adobe Reader

เดือน : ธันวาคม 62

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 13    
โอนเงิน ณ วันที่ 12    
โอนเงิน ณ วันที่ 11    
โอนเงิน ณ วันที่ 9    
โอนเงิน ณ วันที่ 6    
โอนเงิน ณ วันที่ 4    
โอนเงิน ณ วันที่ 3    
โอนเงิน ณ วันที่ 2    


เดือน : พฤศจิกายน 62

วันที่ทำรายการรายละเอียดการโอนเงินแจ้งหัก อทบ.บำบัดทุกข์
โอนเงิน ณ วันที่ 29    
โอนเงิน ณ วันที่ 28        
โอนเงิน ณ วันที่ 25    
โอนเงิน ณ วันที่ 22    
โอนเงิน ณ วันที่ 21    
โอนเงิน ณ วันที่ 19        
โอนเงิน ณ วันที่ 15        
โอนเงิน ณ วันที่ 13        
โอนเงิน ณ วันที่ 11    
โอนเงิน ณ วันที่ 7        
โอนเงิน ณ วันที่ 6