ติดต่อเรา

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก เลขที่ 214 ถนน วิภาวดี-รังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สำหรับนำทางด้วยระบบ gps :
lattitude 13.770796, longitude 100.508088

สื่อสารทหาร. 53-22407, 53-23407

สื่อสาร ทบ. 95940-1, 95970-1

เบอร์กลาง 0-2657-3700

โทรสาร 0-2657-3737

oomsubb_2554@hotmail.com

ลำดับ ตำแหน่ง / ส่วนราชการ โทร ทบ.(5ตัว) เบอร์นำหน้า หมายเลขภายใน
ส่วนบังคับบัญชา
1 ผอ.กองการออมทรัพย์ 91589 0-2657 3777
2 91588 0-2657 3733
3 91593 0-2657 3744
4 0-2657 3783
5 91594 0-2280 0337
ส่วนธุรการ
6 0-2657 3755 , 3766
7 91587 0-2657 3736 , 3740 , 3756
8 0-2657 3711 , 3768
แผนกเงินฝาก
9 91577 0-2657 3799
10 91578 0-2657 3780 - 3785
11 91579 0-2657 3780 - 3785
แผนกเงินกู้
12 91571 0-2657 3722
13 91572 0-2657 3721 , 3723 - 3725
14 0-2657 3701 - 3703
15 0-2657 3743 , 3745 , 3746
16 91575 , 91576 0-2657 3729 - 3732 , 3734 , 3735
17 91568 0-2657 3788
แผนกบัญชี
18 91569 0-2657 3761 - 3764 , 3767
19 0-2657 3751 - 3753
20 91570 0-2657 3754 , 3757 , 3758
21 0-2657 3773
แผนกตรวจสอบหนี้สิน
22 91595 - 91597 , 91573 , 91574 0-2657 3770 - 3776 , 3778 , 3786 , 3787 , 3789 ,
3790 - 3792
23 91580 0-2657 3717 , 3796
ส่วนดำเนินกรรมวิธีข้อมูล
24 91581 , 91582 , 95826 0-2657 3712 - 3716 , 3718 , 3719
25 0-2657 3747 - 3749
ห้องโฉนด
26 0-2657 3768
27 0-2657 3739